Etnohetki

Etnohetki

Seuraava lähetys huomenna klo 17.50–18.00

Trad.: Mercedes Kolo (Dobranotch-yhtye).

Trad.: U Vode Mi Ne Utonim (Veteen emme huku) (Dobranotch-yhtye).

Trad.: Polka (Dobranotch-yhtye).

Seuraava lähetys

Etnohetki

huomenna klo 17.50–18.00

Trad.: Mercedes Kolo (Dobranotch-yhtye).

Trad.: U Vode Mi Ne Utonim (Veteen emme huku) (Dobranotch-yhtye).

Trad.: Polka (Dobranotch-yhtye).